Giống trám trắng

1 / 6
Giá bán: Liên hệ


Số lượng:
  • Giống trám trắng

  • Mã sản phẩm: Giống trám
  • Trạng thái: Còn hàng
<h2> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color:#0000ff;"><strong>Gi&ocirc;́ng Trám Trắng</strong></span> quả h&igrave;nh thoi, hai đầu t&ugrave;, d&agrave;i khoảng 45mm, rộng 20 &ndash; 25mm, khi ch&iacute;n c&oacute; m&agrave;u v&agrave;ng nhạt, trong c&oacute; hạch cứng nhẵn, h&igrave;nh thoi với 2 đầu nhọn, trong c&oacute; 3 ngăn.</span></span></h2> <h3> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">C&acirc;y Trám Trắng là c&acirc;y gỗ to, cao khoảng 15 &ndash; 20m. C&agrave;nh non m&agrave;u n&acirc;u nhạt, c&oacute; l&ocirc;ng mềm. L&aacute; k&eacute;p l&ocirc;ng chim, mọc so le, d&agrave;i khoảng 30 &ndash; 40cm, gồm 7 &ndash; 11 l&aacute; ch&eacute;t.</span></span></h3>

Liên hệ ngay để được giá tốt:

0985.70.89.81 - 0974.36.68.69

 

<p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Đặc T&iacute;nh Sinh Học Giống Tr&aacute;m Trắng</strong><br /> Tr&aacute;m trắng (thanh quả, c&agrave; na, cảm l&atilde;m, m&aacute;c cơm, c&acirc;y b&ugrave;i). T&ecirc;n khoa học: Canarium album (Lour.) Raeusch, họ Tr&aacute;m (Burseraceae). Tr&aacute;m l&agrave; c&acirc;y th&acirc;n gỗ l&acirc;u năm. C&acirc;y to, cao khoảng 15 - 20 m. C&agrave;nh non m&agrave;u n&acirc;u nhạt, c&oacute; l&ocirc;ng mềm. L&aacute; k&eacute;p l&ocirc;ng chim, mọc so le. Tr&aacute;m trắng (thanh quả, c&agrave; na, cảm l&atilde;m, m&aacute;c cơm, c&acirc;y b&ugrave;i)</span></span></p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img alt="Giống Trám Trắng" src="/uploads/images/images/cf8c74a70c38aab.jpg" style="width: 600px; height: 399px;" title="Giống Trám Trắng" /><br /> <br /> C&acirc;y Tr&aacute;m ra hoa v&agrave;o th&aacute;ng 6 - 7 v&agrave; đậu quả: th&aacute;ng 8 - 10.<br /> Gỗ c&acirc;y tr&aacute;m mềm, nhẹ, thớ mịn, dễ b&oacute;c v&agrave; dễ lạng, thường được d&ugrave;ng trong x&acirc;y dựng nh&agrave; cửa, l&agrave;m nguy&ecirc;n liệu gỗ d&aacute;n, bột giấy.<br /> Nhựa tr&aacute;m trắng d&ugrave;ng để chưng cất tinh dầu, chế biến c&ocirc;l&ocirc;phan d&ugrave;ng trong c&ocirc;ng nghệ nước hoa, x&agrave; ph&ograve;ng, v&eacute;c ni l&agrave;m hương, pha chế sơn v&agrave; mực in.<br /> Quả tr&aacute;m l&agrave;m thức ăn, chế biến &ocirc; mai, thuốc chữa ho, giải rượu v&agrave; giải độc. Hiện nay tr&aacute;m trắng được chọn l&agrave;m c&acirc;y trồng ch&iacute;nh trong dự &aacute;n khuyến l&acirc;m, dự &aacute;n l&acirc;m nghiệp trang trại v&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh trồng rừng kh&aacute;c để nhằm cung cấp gỗ, quả v&agrave; khai th&aacute;c nhựa.</span></span><br /> &nbsp;</p> <h4> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color:#0000ff;"><u><strong>Đặc điểm C&acirc;y Giống Tr&aacute;m Trắng</strong></u></span></span></span></h4> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">* Qui tr&igrave;nh tạo c&acirc;y giống Tr&aacute;m Trắng<br /> <br /> Vườn ươm: Vườn ươm đặt gần nơi trồng rừng v&agrave; thuận tiện cho việc vận chuyển c&acirc;y con. Mặt vườn bằng phẳng, tho&aacute;t nước, rọi nắng v&agrave; gần nguồn nước. Vườn đặt xa nguồn bệnh v&agrave; t&aacute;ch rời khu canh t&aacute;c n&ocirc;ng nghiệp.<br /> <br /> <strong>Tạo bầu:</strong><br /> &nbsp;- Vỏ bầu được l&agrave;m bằng PE m&agrave;u trắng đục hay đen, bảo đảm độ bền để khi đ&oacute;ng bầu v&agrave; vận chuyển kh&ocirc;ng bị r&aacute;ch. K&iacute;ch thước bầu 9x14cm, kh&ocirc;ng đ&aacute;y đục lỗ xung quanh để ươm c&acirc;y 6-7 th&aacute;ng v&agrave; 12x18 cm c&oacute; đ&aacute;y nhưng cắt g&oacute;c đục lỗ xung quanh cho c&acirc;y ươm trong vườn 15-16 th&aacute;ng.<br /> - Th&agrave;nh phần ruột bầu gồm đất tầng A dưới t&aacute;n rừng 90%, ph&acirc;n chuồng hoai 9% v&agrave; Supe l&acirc;n L&acirc;m Thao 1%. Ba th&agrave;nh phần được trộn đều nhau.<br /> - Bầu được đ&oacute;ng đầy, chặt sau đ&oacute; xếp th&agrave;nh luống rộng 0,8-1m, d&agrave;i 5-10m, mặt bầu bằng phẳng. C&aacute;c luống bầu đặt c&aacute;ch nhau 50-60cm để thuận tiện việc đi lại chăm s&oacute;c c&acirc;y con. Xung quanh luống bầu lấp đất cao bằng 2/3 bầu, rải đất bột v&agrave;o khe hở giữa c&aacute;c bầu.<br /> <strong>&nbsp;Gieo ươm:</strong><br /> &nbsp;- Xử l&yacute; hạt: Ng&acirc;m hạt v&agrave;o nước l&atilde; từ 10-12 giờ sau đ&oacute; tiến h&agrave;nh ủ hạt. Chọn nền xi măng hoặc nền đất cứng ngo&agrave;i trời, đổ 1 lớp hạt c&aacute;t xuống dưới d&agrave;y 5cm, tiếp đ&oacute; rải 1-2 lớp hạt ở giữa sau đ&oacute; đổ c&aacute;t v&agrave; san đều để c&aacute;t lấp k&iacute;n hết khe hở giữa c&aacute;c hạt tr&aacute;m, tr&ecirc;n c&ugrave;ng rải 1 lớp c&aacute;t d&agrave;y 3-5cm v&agrave; tưới đẫm nước, d&ugrave;ng rơm rạ phủ l&ecirc;n tr&ecirc;n để giữ ẩm. Sau 20 ng&agrave;y hạt bắt đầu nảy mầm.<br /> - Khi hạt đ&atilde; nảy mầm &aacute;p dụng 1 trong 2 c&aacute;ch cấy c&acirc;y như sau: để cho c&acirc;y mọc khỏi mặt luống, khi l&aacute; đ&atilde; x&ograve;a hết v&agrave; m&agrave;u l&aacute; đ&atilde; chuyển từ v&agrave;ng sang xanh th&igrave; nhổ l&ecirc;n đem cấy v&agrave;o bầu, hoặc chọn những hạt đ&atilde; nứt nanh đem cấy v&agrave;o bầu, lấp k&iacute;n đất d&agrave;y 1cm v&agrave; tưới nước cho đủ ẩm ngay sau khi cấy xong.<br /> <strong>Chăm s&oacute;c c&acirc;y</strong><br /> &nbsp;- Giai đoạn c&acirc;y con ở vườn ươm c&oacute; d&agrave;n che b&oacute;ng, mức độ che giảm dần theo th&aacute;ng tuổi, 20 ng&agrave;y đầu che b&oacute;ng 100% sau đ&oacute; giảm 50%, khi c&acirc;y mầm đ&atilde; c&oacute; 1-2 l&aacute; thật (khoảng 40 ng&agrave;y) th&igrave; giảm xuống 25%. Giỡ bỏ d&agrave;n trước l&uacute;c trồng khoảng 1-1,5 th&aacute;ng.<br /> &nbsp;- Thường xuy&ecirc;n tưới nước đủ v&agrave; định kỳ 20 ng&agrave;y 1 lần l&agrave;m cỏ ph&aacute; v&aacute;ng cho c&acirc;y con.<br /> - Định kỳ b&oacute;n th&uacute;c 1 th&aacute;ng 1 lần bằng ph&acirc;n NPK tỷ lệ 2%, tưới 3 l&iacute;t/1m2, phải tưới rửa l&aacute; ngay sau khi tưới ph&acirc;n. Tuyệt đối kh&ocirc;ng d&ugrave;ng đạm ur&ecirc; để tưới th&uacute;c cho c&acirc;y.<br /> - Trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăm s&oacute;c c&acirc;y con ở vườn ươm tiến h&agrave;nh đảo bầu 2 lần, lần 1 sau khi cấy 2 th&aacute;ng v&agrave; lần 2 trước l&uacute;c trồng 1-1,5 th&aacute;ng</span></span><br /> <br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">C&acirc;y Tr&aacute;m giống c&oacute; đặc điểm: cao từ 30-45 cm, đường k&iacute;nh bầu 7-10 cm</span></span></p> <h4> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color:#0000ff;"><u><strong>Một số t&aacute;c dụng chữa bệnh của quả tr&aacute;m</strong></u></span></span></span></h4> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;- Về m&ugrave;a đ&ocirc;ng, nếu đ&ecirc;m ngủ bị kh&ocirc; cổ v&agrave; ho, g&acirc;y mất giấc, d&ugrave;ng 20-30 quả tr&aacute;m trắng, bỏ hột, đập dập nấu nước uống. C&oacute; thể th&ecirc;m gừng, đường hay mật để uống ban ng&agrave;y.<br /> &nbsp;- Nếu bị vi&ecirc;m họng cấp hay m&atilde;n, vi&ecirc;m amiđan, kh&ocirc; cổ, mất tiếng, d&ugrave;ng tr&aacute;m muối để ngậm hay pha nước uống. C&oacute; thể d&ugrave;ng tr&aacute;m tươi để h&atilde;m uống.<br /> &nbsp;- Sốt cao, kh&ocirc; m&ocirc;i miệng, kh&aacute;t nước, n&ecirc;n gi&atilde; quả tr&aacute;m lấy nước uống h&agrave;ng ng&agrave;y.<br /> &nbsp;- Ho khản cổ, lấy tr&aacute;m tươi 4 quả bỏ hột, gi&atilde; n&aacute;t với huyền s&acirc;m 10 g th&aacute;i l&aacute;t. Cho v&agrave;o nồi đất đổ ngập nước, nấu uống. B&agrave;i thuốc n&agrave;y c&oacute; t&aacute;c dụng tư &acirc;m, gi&aacute;ng hỏa, lợi yết hầu, thanh nhiệt giải độc, ti&ecirc;u thũng.<br /> &nbsp;- Kiết lỵ ra m&aacute;u, d&ugrave;ng tr&aacute;m v&agrave; &ocirc; mai lượng bằng nhau đốt th&agrave;nh tro. Ng&agrave;y d&ugrave;ng 9 g uống với nước cơm. - Ngộ độc cua c&aacute;, lấy tr&aacute;m trắng 30 g sắc nước uống. C&aacute;ch n&agrave;y cũng d&ugrave;ng cho trẻ em l&ecirc;n sởi v&agrave; chữa bệnh hoại huyết.<br /> - S&acirc;u răng, lấy quả tr&aacute;m đốt, t&aacute;n nhỏ, trộn một &iacute;t xạ hương b&ocirc;i v&agrave;o chỗ đau. Phụ nữ mang thai tr&aacute;nh ngửi m&ugrave;i xạ hương.<br /> - Vi&ecirc;m tắc mạch m&aacute;u, d&ugrave;ng quả tr&aacute;m trắng luộc ăn c&aacute;i, uống nước h&agrave;ng ng&agrave;y, mỗi ng&agrave;y 200 g. Liệu tr&igrave;nh 1-2 th&aacute;ng.<br /> - Nẻ da do lạnh, cước, kh&ocirc; nứt m&ocirc;i chảy m&aacute;u, lấy tr&aacute;m đốt th&agrave;nh tro, trộn mỡ lợn hoặc dầu thực vật b&ocirc;i.<br /> - Chữa ho, thanh nhiệt giải thử, d&ugrave;ng cho người lu&ocirc;n thấy miệng kh&ocirc;, hay khạc nước miếng, &ocirc;n bệnh nhiệt thịnh, phổi r&aacute;o, d&ugrave;ng tr&aacute;m tươi 5 quả bỏ hột, kim thạch hộc 5 g, th&aacute;i nhỏ, rễ lau 5 g th&aacute;i nhỏ, m&atilde; thầy 5 g gọt vỏ, l&ecirc; gọt vỏ 2 quả, mạch đ&ocirc;ng 10 g, ng&oacute; sen 10 miếng. Tất cả nấu với 2 l&iacute;t nước bằng lửa nhỏ 1 giờ. Để nguội lọc lấy nước uống h&agrave;ng ng&agrave;y.<br /> - Để thanh nhiệt, d&ugrave;ng tr&aacute;m tươi 20 g bỏ hạt, rễ lau tươi 4 ch&ugrave;m th&aacute;i nhỏ. Nấu với 0,5 l&iacute;t nước trong 1/2 giờ, lọc nước uống. Tr&aacute;m tươi c&oacute; t&aacute;c dụng thanh phế, lợi hầu, khử hỏa, h&oacute;a đ&agrave;m. Rễ lau thanh can nhiệt, vị nhiệt, sinh t&acirc;n dịch, khỏi ho. N&ecirc;n uống n&oacute;ng.<br /> - Muốn thanh t&acirc;n, chỉ kh&aacute;t, giải nhiệt, thanh phế, lợi hậu, trị chứng hay nhổ nước bọt c&oacute; khi c&oacute; sợi m&aacute;u, kh&oacute; nuốt thức ăn, sưng họng, ho, buồn n&ocirc;n, lấy cam 10 g, tr&aacute;m tươi 10 g (bỏ hột), ng&oacute; sen tươi 120 g, m&atilde; thầy 150 g, gừng tươi 6 g. Tất cả bỏ vỏ, gi&atilde; n&aacute;t cho v&agrave;o vải sạch vắt lấy nước.<br /> Quả Tr&aacute;m Trắng<br /> <br /> - Ph&ograve;ng chữa bệnh đường h&ocirc; hấp tr&ecirc;n như khi bị cảm c&uacute;m., d&ugrave;ng b&agrave;i thuốc Thanh long bạch hổ gồm tr&aacute;m tươi (bỏ hột) 15 g đập dập, củ cải sống 250 g th&aacute;i nhỏ. D&ugrave;ng nồi đất ninh. Lấy nước uống thay tr&agrave;, c&oacute; thể ăn c&aacute;i.<br /> - Điều trị vi&ecirc;m họng kh&ocirc; r&aacute;t, khản cổ, ho khan, lấy tr&aacute;m 3 quả, tr&agrave; xanh 5 g, mật ong 20 g. Tr&aacute;m đập dập cho v&agrave;o nồi đất đun 15 ph&uacute;t rồi r&oacute;t v&agrave;o cốc đ&atilde; để sẵn tr&agrave;, mật ong. H&atilde;m 10-15 ph&uacute;t chờ nguội bớt, uống thay tr&agrave;.<br /> - Chữa động kinh, lấy tr&aacute;m trắng bỏ hột, đập dập, đun nhỏ lửa 30 ph&uacute;t, cho đường ph&egrave;n đun th&agrave;nh cao. Pha uống ng&agrave;y 2 lần, mỗi lần 1 th&igrave;a con.</span></span><br /> &nbsp;</p> <hr /> <h5 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">#tr&aacute;mgiống, #c&acirc;ytr&aacute;m, #giốngtr&aacute;mtrắng</span></span></span></h5> <h5 style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Nh&agrave; kh&aacute;ch c&ocirc;ng vụ, học viện n&ocirc;ng nghiệp Việt Nam, Tr&acirc;u Quỳ, Gia L&acirc;m, HN</span></span></span></h5> <h5 style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color:#ff0000;">0985.70.89.81 &ndash; 0974.36.68.69&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></h5> <h5 style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://giongcay.net" type="http://giongcay.net"><span style="color:#0000ff;">http://giongcay.net</span></a></span></span></h5> <h5 style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><a href="https://www.facebook.com/giongcay.net" target="_blank"><span style="color:#0000ff;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">https://www.facebook.com/giongcay.net</span></span></a></span></h5> <hr /> <h6> <span style="color:#800000;"><span style="font-size: 10px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tags:<strong> Giống tr&aacute;m trắng, cung cấp giống tr&aacute;m trắng, ph&acirc;n phối giống tr&aacute;m trắng, Giống tr&aacute;m trắng gi&aacute; rẻ, Giống tr&aacute;m trắng gi&aacute; tốt, bảng b&aacute;o gi&aacute; giống tr&aacute;m trắng, mua giống tr&aacute;m trắng ở đ&acirc;u, c&aacute;ch chọn giống tr&aacute;m trắng, c&aacute;ch trồng giống tr&aacute;m trắng, ph&ograve;ng bệnh giống tr&aacute;m trắng&hellip;.</strong></span></span></span></h6>

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Thu Hiền

Call: 0974.36.68.69

Tư vấn khách hàng dự án

   Thu Hiền

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Khánh

Call: 0985.70.89.81

Tư vấn khách hàng cá nhân

   Mr. Khánh

Fanpage

Bản đồ

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

  • Số người online: : 1
  • Hôm nay: 1066
  • Hôm qua: 1102
  • Trong tháng: 21620
  • Tổng: 1150096